Патријаршијски Управни Одбор

Патријаршијски Управни Одбор – Врховна извршна (управна и надзорна) власт над црквено-самоуправним органима. Ово тело сачињава патријарх као председавајући, два члана Светог Синода, један представник манастира, три свештеника и седам световних чланова – лаика. Свети Синод именује два члана из свог састава, а остале чланове именује на шест година. Ово тело објављује и извршава уредбе и одлуке Светог Синода, а надзире самоуправне црквене органе у њиховом раду, управља фондовима, задужбинама и добрима. Осим тога, као управна власт предлаже буџет и припрема завршни рачун општих расхода и прихода, стара се да све цркве и манастири имају уредне законске доказе за своја добра, коначно решава о отуђењу и задужењу непокретних црквених имања, прописује пословнике за свој рад, одобрава буџете, одобрава оснивање фондова и бира чиновнике и службенике за рад у овом телу.

При ПУО постоји управна канцеларија која води управне послове црквене самоуправе. Канцеларија има три одељења: опште, економско и финансијско.